AUS
Todo
Golpes Absorvidos pro Minuto
32 Kyle Noke 1.95